Geografická olympiáda 2020

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 07. február 2020

Geografická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií so záujmom o geografiu. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie v ZŠ. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode.


Dňa 6. februára 2020 SCVČ Majačik v DK A. Sládkoviča zorganizovalo 48. ročník okresného kola Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl v kategórii G, F, E. Okresného kola sa zúčastnilo 54 súťažiacich z 9 ZŠ .V kat. G súťažilo 16 súťažiacich, z toho 2 úspešní, v kat. F súťažilo 17 súťažiacich, z toho 15 úspešní, v kat. E 21 súťažiacich, z toho boli 10 úspešní. Súťažiaci na prvých 3 miestach obdržali diplomy a vecné ceny. Všetci súťažiaci a PZ dostali občerstvenie.


Výsledky OK GO : Kategória G 5 ročník :
Sýkora Samuel
ZŠ s MŚ, A. Vagača Štúrova 12, 962 12 Detva
73
Segečová Alžbeta
ZŠ s MŠ, Milana Kolibiara 369, 962 05 Detvianska Huta
65
Hronček Andrej
ZŠ s MŠ, Školská 1575, 962 05 Hriňová
65
Kategória F 6-7 ročník :
Šulek Simeon
ZŠ s MŠ, Milana Kolibiara 369, 962 05 Detvianska Huta
94
Harvilčák Filip
ZŠ, Obrancov mieru 884/23, 962 12 Detva
93
Segečová Sofia
ZŠ s MŠ, Milana Kolibiara 369, 962 05 Detvianska Huta
84
Kategória E 8-9 ročník :
Olejárová Júlia
ZŠ, J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
92
Kret Miroslav
ZŠ s MŠ, Milana Kolibiara 369, 962 05 Detvianska Huta
79
Krnáč Daniel
ZŠ s MŠ, Školská 1575, 962 05 Hriňová
78
Do KK GO postupujú prví dvaja z kategórie F a E

Výsledková listina

2019_20_geograficka_olympiada_001 2019_20_geograficka_olympiada_002 2019_20_geograficka_olympiada_003 2019_20_geograficka_olympiada_004 2019_20_geograficka_olympiada_005 2019_20_geograficka_olympiada_006 2019_20_geograficka_olympiada_007