Aktivity 2013/2014Aktivity a prezentácie školského zariadenia na verejnosti

Názov aktivity SCVČ
Počet účastníkov / počet dievčat
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos aktivity
Zemepisná vychádzka kameňolom, Salaš Detva9/3Pochopenie významu pravidelného pohybu, poznávanie krás Podpoľania
Priateľské volejbalové zápasy DT- HR40/2Zvyšovanie súťaživosti detí
Čaro ukryté v knihách14/1Zvýšiť záujem detí o čítanie
Mesiac úcty k starším9/2Prezentácia detí na verejnosti
Projekt SCVČ o podpore odborného vzdelávania žiakov v Podpoľaní60/0Rozvíjanie manuálnych zručností
Deň Zeme7/1Pochopenie významu ochrany prírody, odpadu, separovaný zber
Vystúpenie tanečnej skupiny Rebelko10/0Prezentácia na verejnosti
Turnaj v Kyjove20/20Reprezentácia okresu Detva
Svetový pohár v Chorvátsku4/2Vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností
350 výročie Detvy- vystúpenie ZÚ40/2Zmysluplné trávenie voľného času
Jazda na kolobežke v Krivci a v Detve158/67Podporovať súťaživosť detí
Tvorivé dielne v Detve s rodičmi20/20Zapojiť rodičov do záujmovej činnosti svojich detí
Korčuľovanie 1-2 ročníkov70/30Viesť detí k pravidelnému pohybu, zlepšovať korčuliarsku gramotnosť
Majstrovstvá Slovenska v minivolejbale chlapci v Trnave16/0Podpora súťaživosti a hry fair-play, reprezentácia regiónu
OK vo volejbale diev., chlapci24/12Prispievať k vyhľadávaniu talentov
Majstrovské futbalové a prípravné zápasy57/0Vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností
Krajské korčuliarske majstrovstvá v Brezne11/6Prezentácia korčuliarskych zručností detí mimo okresu
Okresné kolo GO92/48Zvyšovať záujem o geografiu
Okresné kolo v DO52/30Zvyšovať záujem detí o naše dejiny
Regionálne kolá v basketbale dievčat11/11Pestovať u žiakov kladný vzťah k športu
Svetový pohár v Poľsku karate4/2Zmysluplné trávenie voľného času, reprezentácia
Tvorivé veľkonočné dielne v Krivci82/54Podpora manuálnych zručností, výstavka výrobkov
Vychádzka na Košútku20/12Vzbudzovať záujem žiakov o ochranu k prírode, zvierat, poznávanie drevín
Oslavy 1. mája vystúpenie krúžkov10/8Pestovať u žiakov kladný vzťah k tradíciám
Priateľský florbalový zápas so Zvolenom30/0Zvyšovať súťaživosť detí
Gymnastický štvorboj12/ 12Vystupovanie na verejnosti, prezentácia
Celoslovenské kolo GO cez internet7/2Zvyšovať súťaživosť žiakov, porovnávanie detí v rámci SR
Rómsky talent60/ 34Vystúpenie rómskych talentov v Detve
Zober loptu, nie drogy- florbalový a minifutbalový turnaj132/0Zvyšovať výkonnosť detí- predchádzať nepriaznivým vplyvom
Detviansky zvar150/120Športové aktivity pre deti
Okresné kolo v chemickej olympiáde14/7Zvyšovať záujem o chémiu
Okresné kolo v technickej olympiáde16/0podpora manuálnych zručností detí
Záverečné posedenie členov futbalového krúžku14/14Vyhodnotenie činnosti, pochvaly
Halový futbalový turnaj v ŠH60/0Prezentácia na verejnosti
Svetový pohár v Budapešti10/2Podpora talentov
Vystúpenie ZÚ na akcii Zober loptu, nie drogy6/2Prezentácia na verejnosti
Stredoeurópsky pohár mládeže v BB97/68Podporovať súťaživosť detí, medzinárodné porovnávanie výkonov
Vianočná akadémia190/60Prezentácia prác detí krúžkov v SCVČ
Športový deň S. Lazy67/40Zábavné súťaže
Lazovská sobota S. Lazy50/ 35Zábavné súťaže pre deti, vystúpenie ZÚ, futbalový zápas
Minifutbalový turnaj S. Lazy30/ 0Podpora súťaživosti
Majstrovstvá SR v minivolejbale v Trnave 3. miesto15/ 0Reprezentácia školy, centra a obce