2 % z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia Súkromného centra voľného času

Ďakujeme za poukázané finančné prostriedky, ktoré boli použité na zakúpenie učebných pomôcok . Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% a 3% Vami zaplatenej dane za rok 2019. Vaša finančná čiastku, prispeje k rozvoju a zlepšeniu záujmových aktivít Vašich detí.

Postup:
Fyzická osoba - zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ
/ suma 2% zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,32 eur a nemáte nedoplatok na dani /
Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Obe tieto tlačivá doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Fyzická osoba - osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama (napr. živnostník)
/ suma 2% zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,32 eur a nemáte nedoplatok na dani /
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa údajov uvedených nižšie.
Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňový úrad podľa Vášho bydliska najneskôr do 31. marca a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnická osoba
/ môže poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, ale suma 2% zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšia ako 8,30 eur a nemáte nedoplatok na dani /
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte údajov uvedené nižšie. Vyplnené vyhlásenie odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa sídla firmy v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

Kompletné informácie o prijímateľovi 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej aj právnickej osoby:

Obchodné meno – MAJA, n.o.
Sídlo – 962 12 Detva, Nová Ves 86
Identifikačné číslo organizácie – 45731233
Právna forma – Nezisková organizácia
číslo účtu: 11753905/5200

Dokumenty na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane