O nás

Motto

Každý človek je od prírody
obdarený určitými schopnosťami
a kým ich nevyskúšame,
ani nevieme,
aké možnosti sú v našom dosahu.
                       R.W.Emerson
O nás
Zriaďovateľ
Nezisková organizácia MAJA, so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva

Adresa Súkromného centra voľného času
A. Bernoláka 20,  962 12 Detva

Office Súkromného centra voľného času
M. R. Štefánika 57, 962 12 Detva

Dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete
16. júna  2010, MŠ SR-3399/2010-917

Začiatok činnosti: od 1.9.2010

SCVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť detí v ich voľnom čase. Dôraz kladie na prácu s informáciami pre deti a mládež, realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. Prednostne zabezpečuje mimoškolské aktivity v záujmovej činnosti deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia. Vytvára podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže prostredníctvom zapájania do postupových súťaží, olympiád a školských športových súťaží. 

Poslanie
Poslaním súkromné centra voľného času je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, útvárať podmienky pre rozvoj a schopnosti a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického seba rozvoja.

Zároveň si centrum kladie tieto strategické ciele:
1. rozšíriť a skvalitniť ponuku záujmovej činnosti,
2. skvalitniť materiálne a priestorové podmienky a korekciou pedagogickej činnosti koncepcie skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
3. zabezpečiť vysokú odbornosť pedagógov a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie.
4. zlepšiť finančné zabezpečenie prostredníctvom zapojenia sa do grantových programov.


Predmet činnosti
Súkromné centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase s celoročnoou prevádzkou.

Zameranie zariadenia
SCVČ je výchovno-vzdelávacím zariadením, ktorého hlavným cieľom je pravidelná záujmová činnosť detí, mládeže, prípadne ich rodičov. Pri tejto činností využíva ako nástroj marketingu organizovanie výchovných podujatí rôzneho zamerania v školskom a komerčnom prostredí.
Ponuka nášho centra:
  • pravidelná záujmová činnosť formou jednorázových podujatí,
  • príležitostná záujmová činnosť formou jednorázových podujatí,
  • individuálny prístup k talentovaným deťom,
  • spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí,
  • prázdninová činnosť formou sústredení,
  • zabezpečenie športových súťaží podľa potrieb základných a stredných škôl, športových klubov a TJ,
  • realizovanie obsahového a organizačného zabezpečenia ďalšieho vzdelávania, lektorskej a prednáškovej činnosti.