Riaditeľka

Mgr. Mária Lešáneková
riaditeľka SCVČ "MAJAčik"
vzdelanie: Vysoká škola pedagogická Nitra

Vo funkcii riaditeľky SCVČ od roku 2010

Kontakt:
e-mail: maria.lesanekova@gmail.com
mobil: + 421 911 368 535

Riaditeľka SCVČ zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, celoročných plánov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce SCVČ a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti SCVČ, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve SCVČ. Vytvára priaznivé podmienky na realizáciu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle nových progresívnych a humanizujúcich metód práce. Riadi, kontroluje prácu a pravidelne hodnotí pracovné výsledky zamestnancov.