Meranie kvality práce s mládežou

PROJEKT - Meranie kvality práce s mládežou 

Projekt je financovaný z dotácie MŠVVaŠ a spolufinancovaný mestom Detva       


Kvalita práce s mládežou, hodnotenie jej poskytovateľov a ich financovanie sa v poslednej dobe stala jednou z najdiskutovanejších tém.
Názory na kvalitu práce s mládežou ako i nástroje, ktorými by mala byť meraná sú rôzne, rovnako ako aj názory na obsah, rozsah a jej ďalšie faktory .
Metodika ma meranie kvality práce s mládežou v našom štáte absentuje , preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu „ Priority/D/2/2014 v rámci Programov pre mládež . Na základe výzvy sa manažment Súkromného centra voľného času spolu so zriaďovateľom MAJA n.o. rozhodol pripravil projekt „Meranie kvality práce s mládežou v regióne Podpoľania“ a spracoval žiadosť o jeho dotáciu. Projekt bol schválený a MŠ nám poskytlo dotáciu na jeho realizáciu. Na tomto mieste treba poďakovať mestu Detva, že od začiatku projekt podporovalo, jednak jeho spolufinancovaním a jednak aktívnym zapojením pracovníkov mesta Detva do projektu.