Dotazníky

Dotazníky k projektu
Dotazník: Meranie kvality práce s mládežou

Názov dotazníka: Meranie kvality práce s mládežou

Milé deti,
vyplnením tohto dotazníka máte možnosť ohodnotiť Váš krúžok, jeho vedúceho a organizáciu, ktorá Vám krúžok organizuje.
V prvej časti ohodnoťte jednotlivé výroky podľa toho, ako sú podľa Vás pre krúžok dôležité preto, aby ste boli na ňom spokojní.
V druhej časti ohodnoťte položky podľa toho, ako ich podľa Vás, krúžok spĺňa.
Dotazník nie je písomka, nemá správne a nesprávne odpovede, prosíme Vás o úprimné vyjadrenie Vašich názorov.
Máte k dispozícii čísla od 1 do 5, ktoré majú tento význam:
1 – s výrokom súhlasím
2 – s výrokom čiastočne súhlasím
3 – neviem, s výrokom ani nesúhlasím ani súhlasím
4 – s výrokom čiastočne nesúhlasím
5 – s výrokom nesúhlasím


Začiatok dotazníka

Pohlavie: chlapec dievča Vek:

Organizácia ZŠ, ZUŠ CVČ Občianske združenie

1. ČASŤ: Očakávania z práce na krúžku a z pôsobenia vedúceho krúžku

Označte, prosím, na škále od 1 do 5 ako dôležité sú pre Váš krúžok tieto položky:
1.1 Je pre mňa dôležité, aby organizácia pripravila pre realizáciu krúžku zodpovedajúce priestory napr. odbornú učebňu, ihrisko, triedu, telocvičňu.....,
1
2
3
4
5
1.2 Je pre mňa dôležité, aby priestory, kde krúžok prebieha boli pekné, čisté, udržiavané.
1
2
3
4
5
1.3 Je pre mňa dôležité, aby sa vedúci krúžku prezentoval a vyjadroval slušne.
1
2
3
4
5
1.4 Je pre mňa dôležité, aby organizácia a krúžok mal pútavé a aktuálne internetové stránky.
1
2
3
4
5
1.5 Je pre mňa dôležité, aby vedúci krúžku dodržoval dané sľuby a plnil ich včas.
1
2
3
4
5
1.6 Pokiaľ mám nejaký problém, je pre mňa dôležité, aby vedúci krúžku a vedenie organizácie robili všetko preto, aby môj problém vyriešili.
1
2
3
4
5
1.7 Je pre mňa dôležité, aby na krúžku všetko fungovalo bez problémov a nedochádzalo príliš často k zmenám rozvrhu.
1
2
3
4
5
1.8 Je pre mňa dôležité, aby sa na krúžku dodržiavali stanovené pravidlá.
1
2
3
4
5
1.9 Je pre mňa dôležité, aby mi vedúci krúžku viedol v poriadku záznamy, ktoré sa týkajú mojej osoby ( dochádzky, ospravedlneniek......)
1
2
3
4
5
1.10 Je pre mňa dôležité, aby nám vedúci krúžkov dávali jasné požiadavky a termíny ich splnenia.
1
2
3
4
5
1.11 Je pre mňa dôležité , aby vedúci krúžku bol vždy ochotný nám pomôcť.
1
2
3
4
5
1.12 Je pre mňa dôležité , aby sa nám vedúci krúžku vždy snažil vysvetliť to, čomu nerozumieme.
1
2
3
4
5
1.13 Je pre mňa dôležité, aby správanie vedúceho krúžku vzbudzovalo v nás dôveru
1
2
3
4
5
1.14 Je pre mňa dôležité, aby som sa cítil na krúžku bezpečne a nebál sa riešiť svoje problémy.
1
2
3
4
5
1.15 Je pre mňa dôležité, aby vedúci krúžku mali k nám priateľský prístup.
1
2
3
4
5
1.16 Je pre mňa dôležité, aby vedúci krúžku mal dostatočné vedomosti na vedenie a riadenie krúžku a vedel odpovedať na moje otázky.
1
2
3
4
5
1.17 Je pre mňa dôležité, aby sa mi vedúci krúžku venovali individuálne podľa mojich potrieb.
1
2
3
4
5
1.18 Je pre mňa dôležité, aby organizácia pracujúca s mládežou sa nám snažila vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu na krúžku.
1
2
3
4
5
1.19 Je pre mňa dôležité, aby sa vedúci krúžku zaujímal o moje osobné záujmy
a problémy.
1
2
3
4
5
2 . ČASŤ: Hodnotenie činnosti krúžku a vedúceho krúžku

Na škále od 1 do 5 prosím ohodnoťte krúžok a vedúceho krúžku z hľadiska týchto položiek:
2.1 Organizácia, ktorej som členom nám poskytuje pre realizáciu krúžku zodpovedajúce priestory.
1
2
3
4
5
2.2 Priestory, kde krúžok prebieha sú pekné, čisté, udržiavané.
1
2
3
4
5
2.3 Vedúci krúžku sa prezentuje a vyjadruje slušne.
1
2
3
4
5
2.4 Internetové stránky organizácie a krúžku sú pútavé a aktuálne.
1
2
3
4
5
2.5 Vedúci krúžku dodržuje dané sľuby a plní ich včas.
1
2
3
4
5
2.6 Pokiaľ mám nejaký problém vedúci krúžku a vedenie organizácie robia všetko preto, aby môj problém vyriešili.
1
2
3
4
5
2.7 Na krúžku všetko funguje bez problémov a nedochádza často k zmenám rozvrhu.
1
2
3
4
5
2.8 Na krúžku sa dodržiavajú stanovené pravidlá.
1
2
3
4
5
2.9 Môj vedúci krúžku mi vedie v poriadku záznamy, ktoré sa týkajú mojej (dochádzky, ospravedlneniek, ....... )
1
2
3
4
5
2.10 Vedúci krúžku nám dáva jasné požiadavky a termíny pre ich splnenie.
1
2
3
4
5
2.11 Vedúci krúžku je vždy ochotný nám pomôcť.
1
2
3
4
5
2.12 Vedúci krúžku sa nám snaží vždy vysvetliť to čomu nerozumieme.
1
2
3
4
5
2.13 Správanie vedúceho krúžku vzbudzuje u nás dôveru.
1
2
3
4
5
2.14 Na krúžku sa cítim bezpečne, nebojím sa riešiť svoje problémy 1 2 3 4 5
2.15 Vedúci krúžku má k nám priateľský prístup. 1 2 3 4 5
2.16 Vedúci krúžku má dostatočné vedomosti na to, aby krúžok viedol a vedel odpovedať na otázky.1 2 3 4 5
2.17Vedúci krúžku sa mi venuje individuálne podľa mojich potrieb. 1 2 3 4 5
2.18 Organizácii záleží na tom, aby som mal čo najlepšie podmienky pre prácu na krúžku. 1 2 3 4 5
2.19 Vedúci krúžku sa zaujíma o moje osobné záujmy a problémy.1 2 3 4 5

Dôležitosť jednotlivých oblastí krúžkovej činnosti

Rozdeľte prosím podľa Vášho názoru body od 1 do 5 podľa dôležitosti akú prikladáte nasledujúcim piatim oblastiam . Čísla sa nesmú v odpovedi opakovať a môžu sa použiť len raz.

Materiálové vybavenie ( priestory, pomôcky )

Spoľahlivosť ( spoľahlivo vykonať krúžkovú činnosť )

Vnímavosť ( ochota pomôcť deťom a poskytnúť im okamžite radu)

Prísľub ( znalosti, zdvorilosť a dôveryhodnosť pracovníkov)

Empatia ( starostlivosť venovaná individuálnym požiadavkám detí)

Dotazníky k projektu
Dotazník: Kvalita vzdelávania detí a mládeže

Vážený pracovník s mládežou,

ak láskavo dovolíte, úctivo by sme Vás chceli požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok, ktoré sú súčasťou prieskumu kvality práce s mládežou v regióne Podpoľanie, s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaného záujmového vzdelávania. Prieskum realizuje vybraná skupina aktérov práce s mládežou a je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a mestom Detva.

Za vyjadrenie Vám veľmi pekne ďakujeme.

Začiatok dotazníka

Pohlavie

muž žena Vek

Organizácia

ZŠ, ZUŠ CVČ Občianske združenie


Dotazník kompetencie úrovne

Vyberte úroveň, ktorá najlepšie zodpovedá rozvinutiu kompetencie:
P.č.Dotazníkánonie
1. Mám všeobecné povedomie o oblasti práce s mládežou ánonie
2.Mám vedomosť o školskom vzdelávacom programe v školských zariadeniach
záujmového vzdelávania alebo o výchovno – vzdelávacom programe v organizácii
ánonie
3.Poznám základné metódy a formy vzdelávania mládežeánonie
4.Som schopný organizovať a viesť vzdelávacie a výchovné akcieánonie
5.Som schopný efektívne riadiť a koordinovať vzdelávacie a výchovné projekty
( od stanovenia cieľov cez samostatnú realizáciu jednotlivých aktivít až po následné hodnotenie výsledkov vzdelávania)
ánonie
6.Bežne využívam základné metódy motivácie, podpory a rozvoja detí a mládežeánonie
7.Bežne vytváram ŠVP/VVP / prípadne podobný strategický dokument v oblasti výchovnej a vzdelávacej činnosti organizácie/, zabezpečujem jeho plnenieánonie
8.Efektívne plánujem, riadim a vyhodnocujem všetky výchovno – vzdelávacie aktivity organizované pre deti a verejnosťánonie
9.Mám rozsiahle teoretické poznatky v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých, ktoré viem aplikovať v praxiánonie
10.V rámci vzdelávania detí, mládeže a dospelých sa venujem vedeckej, výskumnej, vývojovej alebo publikačnej činnostiánonie


Znalostný test kompetencie

Vyberte odpovede podľa návodov pri jednotlivých otázkach
P.č.Testánonie
1.Je definícia výchovno-vzdelávacieho programu pravdivá? „ Výchovno- vzdelávací program organizácie pracujúcej s deťmi je dokument, ktorý profiluje organizáciu. Jasne definuje, kto sú jej klienti, čo chce v budúcnosti realizovať za činnosť a z akých zdrojov bude financovaná.
VVP určuje, čo bude organizácia robiť, aké ciele chce dosiahnuť, ako bude riadená jej činnosť, aby dosiahla stanovené ciele. VVP predstavuje ucelený propagačný dokument.
ánonie
2.Prečítajte si nasledovnú definíciu a napíšte o aký pojem ide: „ Tento pojem je proces osvojovania si vedomostí, zručnosti a postojov. Tento proces prebieha učením a získavaním skúseností. Výsledkom vzdelávacieho procesu je vzdelanie, čo je systém vedomostí človeka rozvíjajúci jeho poznávacie a praktické činnosti a ovplyvňuje jeho postojeXX
Napíšte jednoslovný názov v jed. čísle :
3.Je nasledujúca definícia pravdivá : Záujmové vzdelávanie prebieha vedľa hlavných vzdelávacích systémov a obvykle nevedie k získaniu osvedčenia o nadobudnutí nejakého vzdelania. Prevažne sa uskutočňuje v školských zariadeniach pre záujmové vzdelávanie.pravdanepravda
4.Ktoré prierezové témy sú zahrnuté v rámcovom vzdelávacom programe. Vyberte všetky správne odpovede:
Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiachánonie
Mediálna výchovaánonie
Výchova demokratického občanaánonie
Osobnostný a sociálny rozvojánonie
Výchova k participáciiánonie
Enviromentálna výchovaánonie
Výchova k dobrovoľníctvuánonie
Multikultúrna výchovaánonie
5.Prečítajte si definíciu vzdelávacieho cieľa a rozhodnite , či je pravdivá: Myšlienkový predpoklad všeobecných výsledkov vzdelávacích aktivít. Výpoveď toho, čo chce pedagóg dosiahnuť.ánonie
6.Prečítajte si definíciu a rozhodnite, či je pravdivá: Medzi 2 najzákladnejšie metódy motivácie, podpory a rozvoja detí patrí empatia a evaluácia. Empatia je schopnosť vedieť , čo detí chcú a evaluácia je schopnosť zistiť, či sme toho dosiahli. Rešpektovanie týchto dvoch zásad vedie k efektivite pedagogického procesu.“ánonie
7.Výchovnovzdelávací program je zjednodušene povedané stanovenie a dosahovanie pedagogických cieľov v práci s mládežou ( čo ich chceme naučiť a ako. Vyberte všetky správne odpovede a označte ich x
a.)Využíva jedinečné metódy a formy práce s deťmi a mládežou, ktorými sa organizácia vyznačuje
b.)Je realizovaný interaktívnym spôsobom
c.)Je v súlade s hodnotami organizácie
d.)Vedie k výchovným cieľom organizácie
e.)Je realizovaný len registrovanými členmi organizácie
f.)Je pre deti zábavou a poučením
g.)Pripravuje deti orientovať sa v živote
8. Prečítajte si nasledujúce oblasti a označte x, ktoré z nich môžu byť zahrnuté v preventívnych programoch
a.)Spolupráca s rodičmi
b.)Rozširovanie a skvalitňovanie voľno-časových ponúk
c.)Pôsobenie na verejnú mienku proti negatívnemu javu
d.)Budovanie pozitívnej klímy v organizácii
e.)Posilňovanie právneho vedomia
f.)Informácie o škodlivosti negatívneho javu
g.)Zvyšovanie sociálnej kompetencie detí a mládeže
9.Ktoré druhy kompetencií sa uvádzajú ako potrebné pre pracovníka práce s mládežou. Označte ich x
a.)Motivácia
b.)Osobnostné
c.)Odborné
d.)Všeobecné
e.)Plánovanie a organizovanie
f.)Interakcia s ľuďmi
10.Prečítajte si nasledujúcu definíciu a rozhodnite, ktorá sa týka neformálneho vzdelávania
a.)Prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy. Uskutočňuje sa prostredníctvom plánovaných činností, pri ktorých je k dispozícii určitý druh podpory vzdelávania, môže zahŕňať programy na výučbu pracovných zručností, programy gramotnosti ...
b.)Hierarchicky štruktúrovaný a chronologicky nadväzujúci systém, ktorého základné elementy tvoria základné, stredné a vysoké školstvo
c.) Proces osvojovania si vedomostí, postojov z každodenných skúseností, prebieha v práci, vo voľnom čase, je neorganizované, nesystematické a inštitucionálne nekoordinované