Technická olympiáda 2023

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 23. november 2023

Technická olympiáda v školskom roku 2023-2024

Dňa 23.11.2023 SCVČ Majáčik Detva zorganizovalo 14 ročník okresného kola Technickej olympiády v priestoroch dielní ZŠ J.J. Thurzu.
Vyhlasovateľom TO je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom Slovenská komisia Technickej olympiády .
TO je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných škôl. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž žiakov základných škôl .
OK TO má dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov. Praktická časť prebieha formou riešenia praktickej úlohy.
Teoretickú časť riešia všetci súťažiaci samostatne. Každému riešiteľovi sa pri riešení testu pridelia/nepridelia body na základe správnej/nesprávnej odpovede. V okresnom kole majú súťažiaci v kategórii B aj A 15 otázok, v ktorých je možné získať správnym riešením 22- 26 bodov.
Čas na vypracovanie testu je v obidvoch kategóriách max. 30 minút. Čas ukončenia testu treba zapísať – rozhoduje pri zhode bodov pri celkovom vyhodnotení súťaže.
Praktickú časť tvora zadania úloh, ktoré dostanú žiaci v tlačenej forme.
B kategória – jednotlivec mal vyrobiť podľa návodu : Brúsidlo na ceruzky

A kategória – práca dvojíc mali vyrobiť : Špachtľu

Výsledky OK Technickej olympiády v školskom roku 2023-2024 :

A kategória : súťaž dvojíc

1. miesto : Oliver Zoller a Oliver Kuric zo ZŠ J.J. Thurzu

2. miesto : Lukáš Kurtík a Sebastián Chrin zo ZŠ s MŠ M. Kolibiara D. Huta

3. miesto: Marek Kamenský a Michal Rojík zo ZŠ Kriváň

B kategória : súťaž jednotlivcov

1.miesto : Nathan Šulek zo ZŠ s MŠ M. Kolibiara D. Huta

2.miesto : Matej Tkáč zo ZŠ Kriváň

3.miesto: Peter Jaloviar zo ZŠ J. Drdoša Vígľaš

Na krajskom kole v B. Bystrici, ktoré sa bude konať 7.2.2024 budú okres Detvu reprezentovať :

Oliver Zoller a Oliver Kuric zo ZŠ J.J. Thurzu

Nathan Šulek zo ZŠ s MŠ M. Kolibiara D. Huta

Kompletné výsledky - skupina A

Kompletné výsledky - skupina B

Držíme palce

2023_24_ok_sach_001 2023_24_ok_sach_002 2023_24_ok_sach_003 2023_24_ok_sach_004 2023_24_ok_sach_005 2023_24_ok_sach_006 2023_24_ok_sach_007 2023_24_ok_sach_008 2023_24_ok_sach_009 2023_24_ok_sach_010 2023_24_ok_sach_011 2023_24_ok_sach_012 2023_24_ok_sach_013